BMI Programı

BMI program:
Building Multiple Intelligence Program 
Bireysel Muhakeme İlerletme Programı

Sayın velimiz, 


21. Yüzyılda eğitim ciddi bir değişim sürecinden geçmektedir.

Zeka ve öğrenme üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, zekanın tek bir yetenekten ibaret olmadığını, bir çok boyuttan oluştuğunu göstermektedir.

Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Amerikalı nöro-psikolog Howard Gardner 'çoklu zeka' kuramını ortaya koymuş ve zekânın tek ve baskın bir yetenek olmadığını, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu ortaya koymuştur. Daha da önemlisi Gardner zekanın, geliştirilebilir bir potansiyel olduğunu göstermiştir. 

 


Milli Eğitim Bakanlığı da bu süreçte, eğitimle ilgili bilimsel verilere dayanarak; eğitimi ezberci, kalıp bilgilerden uzaklaştırıp, mantık yürütebilen, muhakeme isteyen eğitim tarzına dönüştürmektedir. Bu değişimin somutlaşmış halini 2018,2019, 2020 eğitim öğretim yılında uygulanan liselere giriş ve üniversite giriş sınavında gördük. Sınav içerikleri uluslar arası bir sınav olan PISA sınavı ile uyumlu hale gelmiştir. Hem LGS, hem TYT-AYT sınavları, salt bilgiye sahip olmaktan çok bilgiyi yorumlama,  çıkarımlar yapma,  günlük hayata uyarlama,  görsel materyalleri zihinde canlandırabilme üzerine odaklanmıştır.


Böyle bir eğitim sisteminde başarılı olabilmek için öğrencinin, sağlam bilgiye sahip olmanın yanında mantık,   muhakeme,  görsel zeka ve yeteneklerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. 
Biz SÖZEM EĞİTİM olarak değişen bu sınav sistemi doğrultusunda her branşta  verdiğimiz sağlam ders bilgisinin yanında çoklu zeka programımızla da öğrencilerimizi sınavlara çok yönlü hazırlamayı uygun bulduk. 


Hazırladığımız etkinliklerde hareket noktamız: "Her insanın çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahip olduğu ancak bu alanların değişik düzeylerde olabildiği, her insanın, çeşitli zekâ alanlarından her birini yeterli düzeyde geliştirebileceği" bilimsel bakış açısına dayanmaktadır.

Bu bağlamda hazırladığımız BMI program:
Building Multiple Intelligence - Bireysel Muhakeme İlerletme programını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla 

ÇOKLU ZEKA KURAMI:

Çoklu Zeka Kuramı'na göre, insan beyni, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsak, içsel, kişilerarası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını içermektedir.

Gardner’ın çalışmalarına göre zekâ alanları;

Dilsel Zekâ: Yazma, konuşma, espriler yapma


Dilsel Zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anlamları kavrayabilme, insanları ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.

Mantıksal/matematiksel Zekâ: Problem çözme, sorgulama, hesap yapma, deney yapma.

Matematiksel – Mantıksal Zeka, sayılarla çalışma, muhakeme etme, tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme, soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düşünceler ve fikirler arası kompleks ilişkileri algılayabilme becerisidir

Görsel /alansal Zekâ: Boyama, çizme, harita okuma, motif çizme, örnek yaratma.


Görsel–Mekânsal Zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir. Psiko-motor becerilerin gelişmesiyle başlar, el-vücut-beyin koordinasyonunun gelişimi küçük kas gelişiminin mükemmel çalışmalarıyla geliştirilebilir.

Bedensel / kinetiksel Zekâ: Dans, egzersiz, spor yapma, mümkün olduğunca hareket etme.


Kinestetik–Bedensel Zekâ, aklın ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir.

Müziksel / Ritmik Zekâ:Şarkı söyleme, tempo tutma, müzik dinleme, enstrüman çalma.


Müziksel – Ritmik Zekâ, sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonsal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.

Sosyal Zekâ: Gruplarla çalışma, aracılık etme, birinin duygularını anlama.


Sosyal Zekâ insan aklının en önemli özelliklerindendir. Ünlü eğitim bilimci Humprey’e göre insan zihninin en yaratıcı kullanımı, insan ilişkilerini etkili olarak sürdürmekle olur. Kişilerarası – Sosyal Zekâ insanlarla birlikte çalışabilme, Sözel – Bedensel Zekâ dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları yönetebilme, onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.

Kişiye dönük Zekâ:Derin düşünce, hayal kurma, hedef koyma, yalnızlığı tercih etme 
Kişisel – İçsel Zekâ, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlanma, kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir.

 

 

 

 

Update cookies preferences